Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z trzech instytucji, któremu przewodzi Politechnika Śląska jako Beneficjent - Lider projektu.

Partnerzy zostali dobrani ze względu na posiadane kwalifikacje, doświadczenie oraz infrastrukturę techniczną:

- Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach realizuje innowacyjne prace w zakresie nowych technologii betonu, w tym betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC, wprowadzając do ich technologii elementy teorii reaktywnych proszków, zbrojenia rozproszonego i oddziaływania nowej generacji domieszek chemicznych.

Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 5
44-100 Gliwice
tel:  32-237-22-94
fax: 32-237-27-37
e-mail: smconcrete.rb4@polsl.pl

http://kaproc.rb.polsl.pl

- Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie realizuje zaawansowane badania mikrostruktury materiałów kompozytowych z uwzględnieniem pomiarów właściwości mechanicznych w nanoskali oraz badania trwałości betonu w rozmaitych środowiskach agresywnych, wykorzystując szeroko techniki informatyczne, takie jak cyfrowa analiza obrazów, modelowanie komputerowe i uczenie maszyn.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
ul. Pawińskiego 5B 02-106 Warszawa tel/fax 22 826 25 22
http://www.pan.pl

 
- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (d. Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych) specjalizuje się w zakresie stosowania dodatków mineralnych od kilkudziesięciu lat, prowadząc w ostatnich piętnastu latach intensywne prace badawczo rozwojowe i dotyczące transformacji technologii w zakresie nowej grupy cementów wieloskładnikowych o dużej zawartości dodatków mineralnych. Odpowiednio prace te realizowane są przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu umożliwiającego analizę składu fazowego i chemicznego materiałów oraz badań cementów, zapraw, betonów w ramach akredytowanych pracowni z możliwością realizacji pomiarów określonych programu badań.

Projekt realizowany jest w krakowskim Oddziale ICiMB - Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych.

 

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków
Tel. 126837900
fax. 126837901l
http://www.osimb.pl

Wszyscy partnerzy dysponują odpowiednio przygotowaną specjalistyczną infrastrukturą laboratoryjną. Personel zatrudniony w wyżej wymienionych laboratoriach posiada wymagane kwalifikacje w zakresie obsługi aparatury laboratoryjnej przeznaczonej do badań materiałów budowlanych, co zostało potwierdzone wykonaniem i uczestnictwem w licznych projektach badawczych, pracach rozwojowych i wdrożeniach
z dziedziny cementu i betonu.

STUKTURA ZARZĄDZANIA W PROJEKCIE

Struktura systemu zarządzania w projekcie POIG 01.01.02-24-005/09 została ustalona przez określenie wzajemnych relacji, podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Partnerami w Umowie szczegółowej o realizację projektu. Strukturę systemu odwzorowuje schemat:

KIEROWNIK PROJEKTU:

                           Nazwisko

Instytucja

dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. nzw. w P.Śl.

Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

jacek.golaszewski@polsl.pl

ZESPÓŁ ROBOCZY:

                               Nazwisko

Instytucja

dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. nzw. w P.Śl.

Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

zbigniew.giergiczny@polsl.pl

dr inż. Albin Garbacik

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

agarbacik@immb.com.pl

doc. dr hab. inż. Michał A. Glinicki

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

mglinic@ippt.gov.pl

ZESPÓŁ BADAWCZY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

                              Imię i Nazwisko

dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. nzw. w Pol.Śl.

dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. nzw. w Pol.Śl.

prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski

dr inż.Tomasz Ponikiewski

dr inż.Beata Łaźniewska-Piekarczyk

dr inż. Jan Antoni Rubin

dr inż. Joanna Deszcz

dr inż. Edmund Czopowski

dr inż Patrycja Miera

dr inż Aleksandra Kostrzanowska

mgr inż. Dawid Stolarczyk

mgr inż. Damian Dziuk

mgr inż. Michał Drewniok

mgr inż. Barbara Rubińska-Jonczy

ZESPÓŁ BADAWCZY ICiMB:

                           Imię i Nazwisko

dr inż. Albin Garbacik 

prof. dr hab. inż.Wiesław Kurdowski 

dr inż. Krystyna Rajczyk 

dr inż. Henryk Szeląg 

dr inż. Tomasz Baran 

dr Grzegorz Adamski 

dr inż. Dariusz Kalarus

mgr inż. Bogumiła Duszak

mgr inż.Piotr Francuz

ZESPÓŁ BADAWCZY IPPT:

                        Imię i Nazwisko

prof. dr hab. inż. Andrzej M. Brandt

prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc

doc. dr hab. inż. Michał A. Glinicki

doc. dr hab.inż. Zbigniew Ranachowski

dr inż. Andrzej Ossowski
dr inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka
mgr inż. Mariusz Dąbrowski
mgr inż. Karolina Gibas
mgr inż. Grzegorz Knor
mgr inż. Grzegorz Nowowiejski
mgr inż. Jolanta Wołowicz

Biuro Projektu - Politechnika Śląska:

                     Imię i Nazwisko

dr inż. Joanna Deszcz

mgr inż. Michał Drewniok

Renata Jur

Magdalena Piasecka 

  Biuro Projektu - ICiMB:

                        Imie i Nazwisko

Jadwiga Dąbrowska

Biuro Projektu - IPPT:

                         Imię i Nazwisko

mgr inż. Izabela Dolińska

Monika Milewska

mgr inż. Piotr Matejek