2. Przedmiot i cele projektu.

Przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnej, efektywnej kosztowo, technologii nowych spoiw cementowych oraz betonów powstałych z wykorzystaniem popiołów lotnych wapiennych będących efektem spalania węgla brunatnego w elektrowniach. Wykorzystanie popiołu lotnego wapiennego w składzie cementu i/lub betonu pozwali na uzyskanie szeregu efektów ekologicznych (zmniejszone zużycie klinkieru cementowego, zmniejszona emisja CO2, zaoszczędzone zasoby surowców naturalnych, zmniejszona powierzchnia składowisk i koszty składowania), co bardzo dobrze wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju, która znacząco wpływa na rozwój gospodarczy.
Celem strategicznym projektu jest podniesienie konkurencyjności polskiego przemysłu cementowego i dziedzin gospodarki od niego zależnych. Dzięki wykorzystaniu opracowanych w ramach projektu technologii wykorzystania popiołów lotnych wapiennych otrzymają one możliwość dalszego efektywnego funkcjonowania z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.
Celami szczegółowymi projektu są:

 • opracowanie technologii produkcji spoiw cementowych dla budownictwa zawierającego w swoim składzie popiół lotny wapienny,
 • opracowanie wytycznych technologicznych zastosowania popiołu lotnego wapiennego jako dodatku do betonu typu II,
 • opracowanie wytycznych technologicznych zastosowania popiołu lotnego wapiennego jako składnika cementu i dodatku do betonu konstrukcyjnego, samozagęszczalnego i wysokowartościowego,
 • przeprowadzenie testów w skali laboratoryjnej, półtechnicznej oraz prób technologicznych w dużej skali, wraz z monitorowaniem samonagrzewania betonu,
 • opracowanie systemu numerycznego symulacji procesów twardnienia betonów,
 • zapewnienie rozwoju młodej kadry naukowej,
 • doposażenie laboratoriów naukowych w sprzęt badawczy i oprogramowanie,
 • zapewnienie wdrożenia technologii poprzez szeroką akcję promocyjną.

Podstawowymi efektami (produktami) projektu w rozumieniu rynkowym będą następujące wytyczne i instrukcje:

 • wytyczne do metod waloryzacji popiołu lotnego wapiennego,
 • wytyczne technologiczne produkcji cementu zawierającego popiół lotny wapienny: cementu portlandzkiego popiołowego CEM II/A,
  B - W; cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/A, B - M oraz cementu pucolanowego CEM IV/A, B,
 • instrukcja stosowania popiołu lotnego wapiennego jako dodatku typu II do betonu,
 • wytyczne stosowania cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego w budownictwie.

Efekty projektu będą udostępnione w formie publikacji nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej Politechniki Śląskiej po jego zakończeniu. Przedstawione też zostaną w publikacjach oraz raportach na konferencjach oraz czasopismach naukowych i technicznych.