Dotacje na innowacje

 

Nazwa beneficjenta: Politechnika Śląska
Wartość projektu: 12 100 472,06 zł 
Udział Unii Europejskiej: 10 123 482,74 
Okres realizacji: 01.04.2009 - 30.11.2013 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Politechnika Śląska w Gliwicach, jako lider konsorcjum w skład którego wchodzą: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, uzyskała w 2009 roku dofinansowanie projektu:

nr POIG 01.01.02.-24-005/09

pt: "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego"

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a jego realizacja została zaplanowana na lata 2009 - 2013. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności polskiego przemysłu cementowego i dziedzin gospodarki od niego zależnych poprzez opracowanie innowacyjnej, efektywnej kosztowo, technologii nowych spoiw cementowych oraz betonów powstałych z wykorzystaniem popiołów lotnych wapiennych będących efektem spalania węgla brunatnego w elektrowniach. Zastosowanie tego rodzaju popiołu lotnego w składzie cementu i/lub betonu pozwala na uzyskanie szeregu efektów ekologicznych i wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju, która będzie determinowała dalszy rozwój gospodarczy kraju. Projekt ten, innowacyjny na skalę europejską, przyczyni się do zwiększenia znaczenia polskiej nauki i techniki poza granicami kraju.
 
W ramach projektu zostaną opracowane wytyczne do metod waloryzacji wapiennego popiołu lotnego, wytyczne technologiczne produkcji cementu zawierającego wapienny popiół lotny, instrukcja stosowania popiołu lotnego wapiennego, jako dodatku typu II do betonu oraz wytyczne stosowania cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego w budownictwie. Wyniki projektu będą udostępnione w formie publikacji nieodpłatnie za pośrednictwem publikacji i stron internetowych.

 

Lider projektu 

Adres biura projektu:

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych

ul. Akademicka 5, pok. 345

44-100 Gliwice

tel. +48-32-237-22-94,
fax +48-32-237-27-37,
e-mail: smconcrete.rb4@polsl.pl